Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2015

jungledrum
01:59
Właśnie teraz, idziesz przez życie i nie możesz go odłożyć na później.
— Irvin David Yalom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrependimento arrependimento
jungledrum
01:58
2148 f2c2 390
Reposted fromsheilven sheilven viaarrependimento arrependimento
jungledrum
01:58
jungledrum
01:57
jungledrum
01:57
2264 b0fc 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaarrependimento arrependimento
jungledrum
01:57
7410 6681 390

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viaarrependimento arrependimento
jungledrum
01:57
7595 bdc1 390
justartsythings
jungledrum
01:56
jungledrum
01:55
0078 3111 390
Reposted fromretread retread vianot-alice not-alice
jungledrum
01:54
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Hłasko
jungledrum
01:54
Teraz każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.
— "Komu bije dzwon" - Ernest Hemingway
jungledrum
01:53
jungledrum
01:52
jungledrum
01:52
jungledrum
01:51
jungledrum
01:49
5254 3dd3 390
Studia, tak bardzo...
jungledrum
01:49
jungledrum
01:47
jungledrum
01:47
7702 48dc 390
Sam jesteś psychiczny
jungledrum
01:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl